IINFORMACJE DLA WIERZYCIELA

W celu wszczęcia egzekucji należy złożyć wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym w oryginale. Wnioski i oświadczenia w postępowaniu egzekucyjnym składa się, co do zasady  na piśmie lub ustnie do protokołu. We wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione oraz sposób egzekucji. Komornik Sądowy informuje, iż wierzyciel może wskazać kilka sposobów egzekucji przeciwko temu samemu dłużnikowi. Ponadto, wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego powinien spełniać warunki formalne pisma procesowego określone w art. 126 ustawy Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

 

Jeżeli dłużnik mieszka lub ma siedzibę poza właściwością Sądu Rejonowego w Trzciance wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego powinien zawierać również formułę: „Wierzyciel dokonał wyboru komornika na podstawie art. 8 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji“

International_law_books_(8147928376)

Komornik Sądowy informuje, iż wierzyciel jest zobowiązany do wskazania majątku dłużnika, z którego może być prowadzone egzekucja. Jeżeli wierzyciel nie posiada informacji na temat majątku dłużnika może w oparciu o art. 797 1 k.p.c. zlecić Komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika za wynagrodzeniem wskazując: „Zlecam Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Trzciance Krzysztof Brzychcy poszukiwanie majątku dłużnika w trybie art. 797 1 kodeksu postępowania cywilnego“. Wysokość opłaty określa art. 53 lit. „a” ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 r.